Vad är TCM?

Precis som inom Osteopatin lägger man stor vikt helheten, vid harmonisk balans i hela kroppen inklusive knoppen (psykiskt). Inom Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) samlar man in all information, inklusive symptom och individens psykologiska och fysiologiska karaktär för att analysera mönster av disharmonier och obalanser hos patienten. 

Tilliten är stor till kroppens förmåga att självreglera och självläka - man ger den bara förutsättningen.

Harmoni betyder optimal cirkulation av energiflöde, d v s Qi rör sig fritt i alla riktningar, blod och kroppsvätskor och balans mellan Yin och Yang som hela tiden existerar i förhållande till varandra. Detta är definitionen av hälsa inom TCM. 

Tvärtom är definitionen av sjukdom (disharmoni) när det finns obalanser och svaga processer i kroppen som inte kan freda sig mot för starka yttre faktorer (ex. virus, inflammation, infektion/bakterier, mögel). Årstidsväxlingar är alltid en yttre faktor som tas med när man lägger patientpusslet. Extremt väder kan vara en stark stressfaktor.

Kineserna bryr sig mindre om vad Qi är och mer om vad Qi gör. Men man kan säga att Qi, som uttalas "tchi", är olika typer av livsenergi. De övriga livsnödvändiga substanserna enligt TCM är; blod, essens och kroppsvätskor, som vi inte går in närmare på här. 

Qi flödar i meridianerna som är tänkta kanaler över och i hela kroppen. När man behandlar akupunkturpunkter gör man det via de ytliga meridianerna som är en bråkdel av hela systemet. Man kan se att meridianerna i stor utsträckning följer blodkärlssystemet och det finns mycket som talar för att Qi ur det vetenskapliga perspektivet är det elektriska flöde av jonström som återfinns i blodkärl, lymfkärl och i kanaler mellan fascior. Mer läsning om det; ”Biologically Closed Electric Circuits” av Björn E.W.Nordenström M.D.


Den kända Tao-symbolen visar på Yin och Yang - motsatser som svart och vit eller t ex varm och kall, men den dynamiska kurvan mitt i visar också att de kontinuerligt förenas och alltid är relativt beroende av varandra. Den ena kontrollerar och skapar den andre. Alla mönster av disharmonier (sjukdom) kan vara Yin eller Yang som organen är indelade i. Som Terapeut är det nödvändigt att identifiera det för att behandla rätt grundorsak. Jag behandlar oftast underskott av Yin då det är mer orsaksrelaterat. Att behandla Yang-processer innebär ofta att lindra symptom. som är lättare att identifiera än den verkliga grundorsaken. För att det inte ska vara för enkelt, kan en Yin-process försvaga den andra och då gäller det att i den sammanlagda bilden se vilken av dem som är den orsaksbärande. Man tar också hänsyn till Elementteorin (trä, jord, eld, metall, vatten) och vad som påverkar och kontrollerar vem.

De Fyra Undersökningarna

  • Observera (framtoning, utseende, ansiktsfärg, kroppsform, beteende, utstrålning/shen)
  • Lyssna/lukta (svag/stark/väsande andning, andedräkt, kroppslukt)
  • Utfrågning (när det gäller hästar får skötaren här hjälpa till: aptit, törst, svettning, smärta, avföring/urin etc)
  • Beröring/pulsdiagnostik (ex varm, kall, fuktig, torr, öm, smärta som blir bättre eller värre vid tryck)

Pulsdiagnostik enligt traditionell kinesisk medicin är en unik diagnosmetod som tar åratal att lära sig, där man särskiljer på olika pulsar kopplade till organprocessernas energiflöde och dagsform. På häst är tungdiagnostik inte brukbart men pulsdiagnostik är det och det är en del av min undersökning för att kunna identifiera mönster. 

Inom skolmedicinen skulle alla patienter med magsår få Omeprazol och rådet att stressa mindre, medan fem magsårspatienter hos en TCM-läkare potentiellt skulle kunna få fem olika behandlingar, beroende på vad mönstret man analyserat fram visar på för grundläggande orsak (obalans). 

Ambitionen inom TCM är alltid att på förhand hålla kroppen i balans så att vi har hälsan. Man ser på symptom som ett sätt för kroppen att avlasta de sjuka processerna och självreglera i den mån det går. Om hästen är i perfekt balans ska det mycket till för att den ska bli sjuk eller halt. Det behövs en stark yttre stressfaktor och det behövs en inre obalans, en svag organprocess, innan en svag punkt, sett ur anatomi och användningsområde drabbas. Man skiljer alltså på svag process (orsak) och svag punkt (där symptomen ofta visar sig). I hästens fall kan man nämna framknän (carpus) som en svag punkt med tanke på den arbetsbelastning vi utsätter den för. Mage/tarm och lungorna är medfödda svaga punkter hos en häst. 

Med så starka yttre faktorer som vi lever bland, men också väljer att utsätta oss och hästarna för, så är det svårt att alltid hålla sig perfekt balanserad och frisk. Men oftast kan man genom att stärka de svaga processerna få färre sjukperioder, göra sjukdomsförloppet lindrigare och tillfrisknandet snabbare. Som hästskötare är det vår uppgift att kontrollera och eliminera så många yttre stressfaktorer som vi kan. Väder och virus är förstås svårare, men effekterna av stressfaktorn foderbyte är till exempel något vi kan försöka minimera.

Orsak & Verkan

En svag process är helt individuell. Det betyder att alla hästar i samma stall, med samma miljö och utfodring kan ha olika obalanser av olika grad.

En svag njureprocess är t ex alltid involverad i sk pålagringar då njuren ansvarar för skelettet. En mer direkt och naturlig koppling för oss till svag njureprocess är kanske problem med urinering, inkontinens och öm rygg. Njuren har ett enormt ansvar i kroppen och det är mycket vanligt att den processen är försvagad.

Om lungaprocessen är försvagad kan hästen få hosta, slem, astma, näsblod och nedsatt prestation. Men det kan också ge mer ospecifika symptom som torr hud med vitt mjäll, magsår, ödem, ömhet i bogområdet och kalla framben. Det gäller att hela tiden räkna på orsak och verkan, att se helhetenLunga är känslig för yttre stressfaktorer som dålig stallmiljö (mögel, dålig ventilation), dåligt foder, väder och allergener och när sådant och kanske hård ansträngning sätter ned Lunga och hudens motståndskraft blir vi mer mottagliga för virus och bakterier och så rullar förloppet på. Därför upprepar jag att vi kontinuerligt måste jobba med att minimera yttre stressfaktorer parallellt med att vi hjälper hästens med kroppens harmoni och balans.

En svag Lunga kan ge dålig cirkulation i bogar och framben och orsaka låsningar men det kan också vara så att låsta bogar försvagar Lunga. Därför är osteopati och akupunktur en sådan utmärkt kombination. Å andra sidan kan det vara en annan process som ”drar ned” Lungas energi och därför måste behandlas först. Det lagda pusslet utifrån undersökningen ger oss hela bilden och summan är större än de enskilda delarna.

I menyn under Mer om TCM kan ni finna exempel på symptom vid disharmonier i respektive process, men man kan inte dra slutsatser av dem före hästen är undersökt och hela mönstret är lagt även om symptomlistan kan vara tankeväckande. Symptomen kan ibland vara nästan motsatta inom samma process beroende på om disharmonin beror på underskott eller överskott av Qi. 

Kom här ihåg att man inte kan jämföra TCM rakt av mot skolmedicin! En svag njureprocess innebär t ex inte behov av dialys för hästen :) då vi här pratar energiflöden i ett tidigt skede som inte alltid behöver leda till allvarlig sjukdom, men som kan göra det om obalanser får fortgå över lång tid.